duminică, 23 ianuarie 2011

PROFETII BIBLICE DESPRE ISUS MESIA DIN VECHIUL TESTAMENT, IMPLINITE IN NOUL TESTAMENT

        BIBLIA ESTE CARTEA SFANTA A OMENIRII IN CARE GASESTI RASPUNS LA TOT CE A FOST, CE ESTE SI CE VA FI PE PAMANT.
        IUBITI FRATI CITITI ACESTE MINUNATE PROFETII CARE S-AU IMPLINIT.       
        În acest articol vreau să prezint dovada faptului că Isus este Fiul lui Dumnezeu , care a venit să ne salveze omenirea de moartea veşnică. Isus Hristos a fost pe acest pământ şi El este Fiul lui Dumnezeu. Despre El s-a vorbit cu câteva mii de ani înainte ca El să apară pe pământ. Deci oamenii aşteptau venirea Lui .
        Profeţiile si implinirea acestora sunt asociate cu versetele corespunzatoare lor :

1. Născut din sămânţa femeii

Profeţia :„Vrăşmăşie voi pune între tine şi femeie, între sămînţa ta şi sămînţa ei. Aceasta îţi va zdrobi capul, şi tu îi vei zdrobi călcîiul.” (Genesa 3:15 )

Împlinirea :„Dar cînd a venit împlinirea vremii, Dumnezeu a trimes pe Fiul Său, născut din femeie, născut supt Lege,” (Galateni 4:4 ) .

„Dar pe cînd se gîndea el la aceste lucruri, i s’a arătat în vis un înger al Domnului, şi i-a zis: ,,Iosife, fiul lui David, nu te teme să iei la tine pe Maria, nevastă-ta, căci ce s’a zămislit în ea, este dela Duhul Sfînt.” (Matei 1:20)

2. Născut dintr-o fecioară
Profeţia :„De aceea Domnul însuş vă va da un semn: Iată, fecioara va rămînea însărcinată, va naşte un fiu, şi-i va pune numele Emanuel (Dumnezeu este cu noi). ” (Isaia 7:14)
Împlinirea :„Maria… ea s-a aflat însărcinată dela Duhul Sfînt. Şi Iosif … n-a cunoscut-o, pînă ce ea a născut un fiu. Şi el i-a pus numele Isus.” (Matei 1:18,24,25)

3. Fiul lui Dumnezeu
Profeţia :„Eu voi vesti hotărîrea Lui,“- zice Unsul- ,,Domnul Mi-a zis: ,Tu eşti Fiul Meu! Astăzi Te-am născut.” (Psalm 2:7)
Împlinirea :„Şi din ceruri s-a auzit un glas, care zicea: ,,Acesta este Fiul Meu prea iubit, în care ‘mi găsesc plăcerea.“” (Matei 3:17)

4. Din casa lui David
Profeţia :„,Iată vin zile, zice Domnul, cînd voi ridica lui David o Odraslă, neprihănită. El va împărăţi, va lucra cu înţelepciune, şi va face dreptate şi judecată în ţară.” (Ieremia 23:5)
Împlinirea :„Din sămînţa lui David, Dumnezeu, după făgăduinţa Sa, a ridicat lui Israel un Mîntuitor, care este Isus. ” (Faptele Aposolilor 13:23)

5. Născut din Betleem
Profeţia :„Şi tu, Betleeme Efrata, măcar că eşti prea mic între cetăţile de căpetenie ale lui Iuda, totuş din tine ‘mi va ieşi Cel ce va stăpîni peste Israel, şi a cărui obîrşie se suie pînă în vremuri străvechi, pînă în zilele veciniciei.” (Mica 5:2)
Împlinirea :„După ce S-a născut Isus în Betleemul din Iudea, în zilele împăratului Irod…” (Matei 2:1)

6. El va fi întâmpinat cu daruri
Profeţia :„Împăraţii Tarsisului şi ai ostroavelor vor plăti biruri, împăraţii Sebei şi Sabei vor aduce daruri.” (Psalm 72: 10)
Împlinirea :„După ce S’a născut Isus în Betleemul din Iudea, în zilele împăratului Irod, iată că au venit nişte magi din Răsărit la Ierusalim, Au intrat în casă, au văzut Pruncul cu Maria, mama Lui, s’au aruncat cu faţa la pămînt, şi I s’au închinat; apoi şi-au deschis vistieriile, şi I-au adus daruri: aur, tămîie şi smirnă.” (Matei 2:1,11)

7. Irod ucide pruncii
Profeţia :„,Aşa vorbeşte Domnul: Un ţipăt se aude la Rama, plîngeri şi lacrămi amare: Rahela îşi plînge copiii; şi nu vrea să se mîngîie pentru copiii ei, căci nu mai sînt!” (Ieremia 31:15)
Împlinirea :„Atunci Irod, cînd a văzut că fusese înşelat de magi, s’a mîniat foarte tare, şi a trimes să omoare pe toţi pruncii de parte bărbătească, dela doi ani în jos, cari erau în Betleem şi în toate împrejurimile lui, potrivit cu vremea, pe care o aflase întocmai dela magi. ” (Matei 2:16)

8. Preexistenţa Lui
Profeţia :„Şi tu, Betleeme Efrata, măcar că eşti prea mic între cetăţile de căpetenie ale lui Iuda, totuş din tine ‘mi va ieşi Cel ce va stăpîni peste Israel, şi a cărui obîrşie se suie pînă în vremuri străvechi, pînă în zilele veciniciei.” (Mica 5:2)
Împlinirea :„El este mai înainte de toate lucrurile, şi toate se ţin prin El.” (Coloseni 1:17)
„La început era Cuvîntul, şi Cuvîntul era cu Dumnezeu, şi Cuvîntul era Dumnezeu.El era la început cu Dumnezeu.” (Ioan 1:1-2)

9. El va fi numit Domn
Profeţia :„Domnul a zis Domnului meu: ,,Şezi la dreapta Mea, pînă voi pune pe vrăjmaşii Tăi supt picioarele Tale.“” (Psalm 110:1)
Împlinirea :„Astăzi în cetatea lui David, vi s’a născut un Mîntuitor, care este Hristos, Domnul.” (Luca 2:11)
„Şi Isus le-a zis: ,,Cum atunci David, fiind însuflat de Duhul, ‘l numeşte Domn, cînd zice:,Domnul a zis Domnului Meu: ,,Şezi la dreapta Mea, pînă voi pune pe vrăjmaşii Tăi supt picioarele Tale? Deci, dacă David ‘l numeşte Domn, cum este El fiul lui?“” (Matei 22:43-45)

10. El va fi Emanuel (Dumnezeu cu noi )
Profeţia :„De aceea Domnul însuş vă va da un semn: Iată, fecioara va rămînea însărcinată, va naşte un fiu, şi-i va pune numele Emanuel (Dumnezeu este cu noi). ” (Isaia 7:14)
Împlinirea :„,Iată, fecioara va fi însărcinată, va naşte un fiu, şi-i vor pune numele Emanuel“, care, tîlmăcit, înseamnă: ,,Dumnezeu este cu noi“.” (Matei 1:23)

11. El va fi profet
Profeţia „Le voi ridica din mijlocul fraţilor lor un prooroc ca tine, voi pune cuvintele Mele în gura lui, şi el le va spune tot ce-i voi porunci Eu.” (Deuteronom 18:18)
Împlinirea ,,Este Isus, Proorocul, din Nazaretul Galileii“, răspundeau noroadele.” (Matei 21:11)

12. Mare preot

Profeţia „Domnul a jurat, şi nu-I va părea rău: ,,Tu eşti preot în veac, în felul lui Melhisedec.“” (Psalm 110:4)
Împlinirea „Deaceea, fraţi sfinţi, cari aveţi parte de chemarea cerească, aţintiţi-vă privirile la Apostolul şi Marele Preot al mărturisirii noastre, adică Isus,” (Evrei 3:1)
„Tot aşa şi Hristos, nu Şi-a luat singur slava de a fi Mare Preot, ci o are dela Cel ce I-a zis: ,,Tu eşti Fiul Meu, astăzi Te-am născut.“ Şi, cum zice iarăş într’alt loc: ,,Tu eşti preot în veac, după rînduiala lui Melhisedec.“” (Evrei 5:5-6)

13. Împărat
Profeţia „,,TotuşI, Eu am uns pe impăratul Meu pe Sion, muntele Meu cel sfînt.“” (Psalm 2:6)
Împlinirea „Şi I-au scris deasupra capului vina: ,,Acesta este Isus, impăratul Iudeilor.“” (Matei 27:37)

14. Ungerea specială a Duhului Sfânt
Profeţia „Duhul Domnului Se va odihni peste El, duh de înţelepciune şi de pricepere, duh de sfat şi de tărie, duh de cunoştinţă şi de frică de Domnul.” (Isaia 11:2)
Împlinirea „De îndată ce a fost botezat, Isus a ieşit afară din apă. Şi în clipa aceea cerurile s’au deschis, şi a văzut pe Duhul lui Dumnezeu pogorîndu-Se în chip de porumbel şi venind peste El. Şi din ceruri s’a auzit un glas, care zicea: ,,Acesta este Fiul Meu prea iubit, în care ‘mi găsesc plăcerea.“” (Matei 3:16-17)

15. Râvna lui pentru Dumnezeu
Profeţia „Căci rîvna Casei Tale mă mănîncă şi ocările celor ce Te ocărăsc pe Tine cad asupra mea.” (Psalm 69:9)
Împlinirea „A făcut un bici de ştreanguri, şi i-a scos pe toţi afară din Templu, împreună cu oile şi boii; a vărsat banii schimbătorilor, şi le-a răsturnat mesele. Şi a zis celor ce vindeau porumbei: ,,Ridicaţi acestea de aici, şi nu faceţi din casa Tatălui Meu o casă de negustorie.“ Ucenicii Lui şi-au adus aminte că este scris: ,,Rîvna pentru casa Ta Mă mănîncă pe Mine.“” (Ioan 2:16-17)

16. Precedat de mesager care i-a anuntat venirea
Profeţia „Un glas strigă: ,,Pregătiţi în pustie calea Domnului, neteziţi în locurile uscate un drum pentru Dumnezeul nostru!” (Isaia 40:3)
Împlinirea „In vremea aceea a venit Ioan Botezătorul, şi propovăduia în pustia Iudeii.
El zicea: ,,Pocăiţi-vă, căci ‘mpărăţia cerurilor este aproape.“
Ioan acesta este acela care fusese vestit prin proorocul Isaia, cînd zice: ,,Iată glasul celui ce strigă în pustie: ,Pregătiţi calea Domnului, neteziţi-I cărările.“” (Matei 3:1-2)

17. El avea să intre în Ierusalim călare pe un măgar
Profeţia „Saltă de veselie, fiica Sionului! Strigă de bucurie, fiica Ierusalimului! Iată că ‘mpăratul tău vine la tine; El este neprihănit şi biruitor, smerit şi călare pe un măgar, pe un mînz, pe mînzul unei măgăriţe.” (Zaharia 9:9)
Împlinirea „ Şi au adus măgăruşul la Isus. Apoi şi-au aruncat hainele pe el, şi au aşezat pe Isus, călare deasupra. Pe cînd mergea Isus, oamenii îşi aşterneau hainele pe drum. Şi cînd S’a apropiat de Ierusalim, spre pogorîşul muntelui Măslinilor,” (Luca 19:35-37)

18. Învierea
Profeţia „Căci nu vei lăsa sufletul meu în locuinţa morţilor, nu vei îngădui ca prea iubitul Tău să vadă putrezirea.” (Psalm 16:10)
„El ne va da iarăş viaţa în două zile; a treia zi ne va scula, şi vom trăi înaintea Lui.” (Osea 6:2)
Împlinirea „..Sufletul lui nu va fi lăsat în Locuinţa morţilor, şi trupul lui nu va vedea putrezirea.” (Faptele apostolilor 2:31)
„Nu este aici; a înviat, după cum zisese. Veniţi de vedeţi locul unde zăcea Domnul; şi duceţi-vă repede de spuneţi ucenicilor Lui că a înviat dintre cei morţi. ” (Matei 28:6-7)

19. Aşezat la dreapta lui Dumnezeu
Profeţia „Domnul a zis Domnului meu: ,,Şezi la dreapta Mea, pînă voi pune pe vrăjmaşii Tăi supt picioarele Tale.“” (Psalm 110 :1)
Împlinirea:  „El, care este oglindirea slavei Lui şi întipărirea Fiinţei Lui, şi care ţine toate lucrurile cu Cuvîntul puterii Lui, a făcut curăţirea păcatelor, şi a şezut la dreapta Măririi în locurile prea înalte,” (Evrei 1:3)

20. Trădat de un prieten
Profeţia „Chiar şi acela cu care trăiam în pace, în care îmi puneam încrederea şi care mînca din pînea mea, ridică şi el călcîiul împotriva mea.” (Psalm 41:9)
„ Nu un vrăjmaş mă batjocoreşte, căci aş suferi: nu protivnicul meu se ridică împotriva mea, căci m’aş ascunde dinaintea lui. Ci tu, pe care te socoteam una cu mine, tu, frate de cruce şi prieten cu mine! Noi, cari trăiam împreună într’o plăcută prietenie, şi ne duceam împreună cu mulţimea în Casa lui Dumnezeu!” (Psalm 55:12-14 )
Împlinirea „Iuda Iscarioteanul, cel care a vîndut pe Isus.” (Matei 10:4 )
„Dupăce a spus aceste cuvinte, Isus S’a tulburat în duhul Lui, a mărturisit, şi a zis: ,,Adevărat, adevărat, vă spun, că unul din voi Mă va vinde.“” (Ioan 13:21)
Nu-mi propun să scriu toate profeţiile , căci sunt câteva sute ; ci vreau ca în preajma sărbătorilor de Paşti să reamintesc încă o dată divinitatea lui Isus Hristos .

21. Vândut pentru 30 de arginţi
Profeţia „Eu le-am zis: …Dacă găsiţi cu cale, daţi-Mi plata; dacă nu, nu Mi-o daţi!… Şi Mi-au cîntărit, ca plată, trei zeci de arginţi. ” ( Zaharia 11:12)
Împlinirea „… şi le-a zis: ,,Ce vreţi să-mi daţi, şi-L voi da în mînile voastre?“ Ei i-au cîntărit treizeci de arginţi. ” ( Matei 27:15)
„ Atunci Iuda, vînzătorul, cînd a văzut că Isus a fost osîndit la moarte, s’a căit, a dus înapoi cei treizeci de arginţi, i-a dat preoţilor celor mai de seamă şi bătrînilor,” (Matei 27:3)

22. Banii aveau să fie aruncaţi în Casa lui Dumnezeu
Profeţia „…Şi am luat cei trei zeci de arginţi, şi i-am aruncat în casa Domnului, pentru olar.” (Zaharia 11:13)
Împlinirea „Iuda a aruncat arginţii în Templu, şi s’a dus…” ( Matei 27:5)

23. Preţul lui va fi dat pentru ţarina olarului
Profeţia „…Şi am luat cei trei zeci de arginţi, şi i-am aruncat în casa Domnului, pentru olar.” (Zaharia 11:13)
Împlinirea „Şi dupăce s’au sfătuit, au cumpărat cu banii aceia ,,Ţarina olarului,“ ca loc pentru îngroparea străinilor.” ( Matei 27:7)

24. Părăsit de ucenici
Profeţia „Loveşte pe păstor, şi se vor risipi oile!” ( Zaharia 13:7 )
Împlinirea„Atunci toţi ucenicii L-au părăsit şi au fugit. ” ( Marcu 14:50)
„Atunci Isus le-a zis: ,,In noaptea aceasta, toţi veţi găsi în Mine o pricină de poticnire; căci este scris: ,Voi bate Păstorul, şi oile turmei vor fi risipite.` ” ( Matei 26:31)

25. Acuzat de martori mincinoşi
Profeţia „Nişte martori mincinoşi se ridică, şi mă întreabă de ceeace nu ştiu.” ( Psalm 35:11)
Împlinirea „Preoţii cei mai de seamă, bătrînii şi tot Soborul căutau vre-o mărturie mincinoasă împotriva lui Isus, ca să-L poată omorî. Dar n’au găsit niciuna, măcar că s’au înfăţişat mulţi martori mincinoşi.” (Matei 26:59-60)

26. Mut în faţa acuzaţiilor

Profeţia „Cînd a fost chinuit şi asuprit, n’a deschis gura deloc, ca un miel pe care-l duci la măcelărie, şi ca o oaie mută înaintea celor ce o tund: n’a deschis gura.” ( Isaia 53:7)
Împlinirea „Dar n’a răspuns nimic la învinuirile preoţilor celor mai de seamă şi bătrînilor.” ( Matei 27:12)

27. Rănit şi lovit
Profeţia „Dar El era străpuns pentru păcatele noastre, zdrobit pentru fărădelegile noastre. Pedeapsa, care ne dă pacea, a căzut peste El, şi prin rănile Lui sîntem tămăduiţi.” (Isaia 53:5)
„Şi dacă-l va întreba cineva: …De unde vin aceste răni pe cari le ai la mîni?… el va răspunde: …’n casa celor ce mă iubeau le-am primit….” (Zaharia 13:6)
Împlinirea „Atunci Pilat le-a slobozit pe Baraba; iar pe Isus, dupăce a pus să-L bată cu nuiele, L-a dat în mînile lor, ca să fie răstignit.” ( Matei 27:26)

28. Bătut şi scuipat
Profeţia „Mi-am dat spatele înaintea celor ce Mă loveau, şi obrajii înaintea celor ce-Mi smulgeau barba; nu Mi-am ascuns faţa de ocări şi de scuipări.” ( Isaia 50:6)
„Judecătorul lui Israel este lovit cu nuiaua pe obraz! ” (Isaia 5:1)
Împlinirea: „Atunci L-au scuipat în faţă, L-au bătut cu pumnii, şi L-au pălmuit,” ( Matei 26:67)

29. Batjocorit
Profeţia „Toţi ceice mă văd îşi bat joc de mine, îşi deschid gura, dau din cap şi zic: ,,S’a încrezut în Domnul! Să-l mîntuiască Domnul, să-l izbăvească, fiindcă-l iubeşte!“ ” ( Psalm 22:7-8)
Împlinirea „Dupăce şi-au bătut astfel joc de El, L-au desbrăcat de haina stacojie, L-au îmbrăcat cu hainele Lui, şi L-au dus să-L răstignească.” ( Matei 27:31)

30. Căzut sub cruce
Profeţia „Mi-au slăbit genunchii de post, şi mi s’a sleit trupul de slăbiciune. Am ajuns de ocară lor; cînd mă privesc ei, dau din cap.” (Psalm 109:24-25)
Împlinirea „Au luat deci pe Isus, şi L-au dus să-L răstignească.Isus, ducîndu-Şi crucea. ” (Ioan 19:16-17)
„Pe cînd ‘l duceau să-L răstignească, au pus mîna pe un anume Simon din Cirena, care se întorcea dela cîmp; şi i-au pus crucea în spinare, ca s’o ducă după Isus.” (Luca 23:36)
„Dupăce şi-au bătut astfel joc de El, L-au desbrăcat de haina stacojie, L-au îmbrăcat cu hainele Lui, şi L-au dus să-L răstignească. Pe cînd ieşeau afară din cetate, au întîlnit pe un om din Cirene numit Simon, şi l-au silit să ducă crucea lui Isus.” (Matei 27:31-32)

31. Străpuns în mâini şi în picioare .
Profeţia : „Căci nişte cîni mă înconjoară, o ceată de nelegiuiţi dau tîrcoale împrejurul meu, mi-au străpuns mînile şi picioarele:” (Psalm 22:16)
„Atunci voi turna peste casa lui David şi peste locuitorii Ierusalimului, un duh de îndurare şi de rugăciune, şi îşi vor întoarce privirile spre Mine, pe care L-au străpuns.” (Zaharia 12:10)
Împlinirea : „Cînd au ajuns la locul, numit ,,Căpăţîna“, L-au răstignit acolo,” (Lica 23:33)
„Ceilalţi ucenici i-au zis deci: ,,Am văzut pe Domnul!“ Dar el le-a răspuns: ,,Dacă nu voi vedea în mînile Lui semnul cuielor, şi dacă nu voi pune degetul meu în semnul cuielor, şi dacă nu voi pune mîna mea în coasta Lui, nu voi crede.“” (Ioan 20:25)

32. Răstignit între tâlhari
Profeţia : „De aceea ii voi da partea Lui la un loc cu cei mari, şi va împărţi prada cu cei puternici, pentrucă S’a dat pe Sine însuş la moarte, şi a fost pus în numărul celor fărădelege, pentrucă a purtat păcatele multora şi S’a rugat pentru cei vinovaţi.” (Isaia 53:12)
Împlinirea : „Impreună cu El, au fost răstigniţi doi tîlhari: unul la dreapta şi celălalt la stînga Lui.” (Matei 27:38)

33. A mijlocit pentru cei ce-L răstigneau
Profeţia : „De aceea ii voi da partea Lui la un loc cu cei mari, şi va împărţi prada cu cei puternici, pentrucă S’a dat pe Sine însuş la moarte, şi a fost pus în numărul celor fărădelege, pentrucă a purtat păcatele multora şi S’a rugat pentru cei vinovaţi.” (Isaia 53:12:)
Împlinirea : „Isus zicea: ,,Tată, iartă-i, căci nu ştiu ce fac!“” (Luca 23:34)

34. Respins de poporul Său
Profeţia : „Dispreţuit şi părăsit de oameni, om al durerii şi obicinuit cu suferinţa, era aşa de dispreţuit că îţi întorceai faţa dela El, şi noi nu L-am băgat în seamă.” (Isaia 53:3:)
„Am ajuns un străin pentru fraţii mei, şi un necunoscut pentru fiii mamei mele.”(Psalm 69:8)
Împlinirea : „Căci nici fraţii Lui nu credeau în El. … A crezut în El vreunul din mai marii noştri sau din Farisei?” (Ioan 7:5,48)
„A venit la ai Săi, şi ai Săi nu L-au primit.” (Ioan 1:11)

35. Urât fără temei
Profeţia : „Cei ce mă urăsc fără temei, sînt mai mulţi decît perii capului meu; ce puternici sînt ceice vor să mă peardă, ceice pe nedrept îmi sînt vrăjmaşi; trebuie să dau înapoi ce n’am furat.” (Psalm 69:4)
Împlinirea : „Dar lucrul acesta s’a întîmplat ca să se împlinească vorba scrisă în Legea lor: ,M’au urît fără temei.`” (Ioan 15:25)

36. Prietenii Lui stăteau de-o parte
Profeţia : „Prietenii şi cunoscuţii mei se depărtează de rana mea, şi rudele mele stau de o parte.” (Psalm 38:11)
Împlinirea : „Toţi cunoscuţii lui Isus şi femeile, cari-L însoţiseră din Galilea, stăteau departe, şi se uitau la cele ce se petreceau.” (Luca 23:49)

37. Trecătorii dădeau din cap
Profeţia : „Am ajuns de ocară lor; cînd mă privesc ei, dau din cap.” (Psalm 109:25)
„Toţi ceice mă văd îşi bat joc de mine, îşi deschid gura, dau din cap şi zic:,,S’a încrezut în Domnul! Să-l mîntuiască Domnul, să-l izbăvească, fiindcă-l iubeşte .”(Psalm 22:7-8)
Împlinirea : „Trecătorii îşi băteau joc de El, dădeau din cap,” (Mate 27:39)

38. Veşminte împărţite şi zaruri aruncate
Profeţia : „îşi împart hainele mele între ei, şi trag la sorţ pentru cămaşa mea.” (Psalm 22:18)
Împlinirea : „ Ostaşii, dupăce au răstignit pe Isus, I-au luat hainele, şi le-au făcut patru părţi, cîte o parte pentru fiecare ostaş. I-au luat şi cămaşa, care n’avea nici o cusătură, ci era dintr-o singură ţesătură de sus pînă jos. Şi au zis între ei: ,,Să n’o sfîşiem, ci să tragem la sorţi a cui să fie.“ Aceasta s’a întîmplat ca să se împlinească Scriptura, care zice: ,,Şi-au împărţit hainele Mele între ei, şi pentru cămaşa Mea au tras la sorţi.“ Iată ce au făcut ostaşii.” (Ioan 19:23-24)

39. Va suferi de sete
Profeţia : „Ei îmi pun fiere în mîncare, şi, cînd mi-e sete, îmi dau să beau oţet.” (Psalm 69:21)
Împlinirea : „După aceea, Isus, care ştia că acum totul s’a sfîrşit, ca să împlinească Scriptura, a zis: ,,Mi-e sete.“” (Ioan 19:28)

40. Strigătul lui de părăsit
Profeţia : „Dumnezeule! Dumnezeule! Pentruce m’ai părăsit,” (Psalm 22:1)
Împlinirea : „Şi pe la ceasul al nouălea, Isus a strigat cu glas tare: ,,Eli, Eli, Lama Sabactani?“ adică: ,,Dumnezeul Meu, Dumnezeul Meu, pentru ce M’ai părăsit?“” (Matei 27:46)

41. S-a încredinţat pe Sine Însuşi lui Dumnezeu
Profeţia : „În mînile Tale îmi încredinţez duhul: Tu mă vei izbăvi, Doamne, Dumnezeule adevărate!” (Psalm 31:5)
Împlinirea : „Isus a strigat cu glas tare: ,,Tată, în mînile Tale ‘mi încredinţez duhul!“ Şi cînd a zis aceste vorbe Şi-a dat duhul.” (Luca 23:46)

42. Oasele nu vor fi zdrobite
Profeţia : „Toate oasele i le păzeşte, ca niciunul din ele să nu i se sfărîme.” (Psalm 34:20)
Împlinirea : „Cînd au venit la Isus, şi au văzut că murise, nu I-au zdrobit fluierile picioarelor;” (Ioan 19:33)

43. Întuneric peste ţară
Profeţia : „În ziua aceea, zice Domnul Dumnezeu, voi face să asfinţească soarele la amiază, şi voi întuneca pămîntul ziua nămeaza mare.” (Amos 8:9)
Împlinirea : „Dela ceasul al şaselea pînă la ceasul al nouălea s’a făcut întunerec peste toată ţara.” (Matei 27:45)

44. Îngropat în mormântul bogatului
Profeţia : „Groapa Lui a fost pusă între cei răi, şi mormîntul Lui la un loc cu cel bogat, măcar că nu săvîrşise nicio nelegiuire şi nu se găsise niciun vicleşug în gura Lui.” (Isaia 53:9)
Împlinirea : „Spre seară, a venit un om bogat din Arimatea, numit Iosif, care era şi el ucenic al lui Isus. El s’a dus la Pilat, şi a cerut trupul lui Isus. Pilat a poruncit să i-l dea. Iosif a luat trupul, l-a înfăşurat într’o pînză curată de in, şi l-a pus într’un mormînt nou al lui însuş, pe care-l săpase în stîncă. Apoi a prăvălit o piatră mare la uşa mormîntului, şi a plecat.” (Matei 27:57-60)

8 comentarii:

 1. _*Eu vorbesc* _ Isaia 7/14, ...*Iata semnul - Fecioara este insarcinata* [acum in 2012] _ Matei 1/18,21-23, ...

  -1) =“Vorbesc in pilde” _ Matei 13/34,35, ...asa cum este [si] vorbirea prorocilor in Scripturi, ...care inca sint “pecetluite” _ Daniel 12/4,[9], ...pana la Mine _ Romania 5/14, ...Acela fagaduit _ Deuteronom 18/15,18; _ Faptele Apostolilor 3/22;

  -2) = Pentru a intelege, mai mult si mai bine, trebuie sa cititi Cartea _ Daniel 12/4, ...si mai mult de atat, ...cei carora le este dat sa primeasca _ Matei 19/11, ...sa [si] cerceteze _ Ioan 5/39, ...fara sa uitati _ 2 Petru 1/20;

  -3) = Potrivit _ Matei 6/10: ...”Vie Imparatia Ta; Faca-se voia Ta, precum in Cer si pe Pamant”, ...privitor si la semnele vremurilor / venirea Fiului Omului _ Luca 21/7, ..:

  _*Pe alocuri vor fi mari cutremure de pamant, foamete si ciume; vor fi aratari inspaimantatoare si semne mari in cer.* _ Luca 21/11;
  _*Vor fi semne in soare, in luna si in stele. Si pe pamant va fi stramtorare printre neamuri, care nu vor sti ce sa faca la auzul urletului marii si al valurilor.* _ Luca 21/25.

  -{Evaluati, dupa ce insumati si coroborati [cu] toate catastrofele planetare: ...razboaiele provocate si intretinute de cei care se cred "jandarmii planetari", miscarile seismice / cutremurele, inundatiile, incendiile, avalansele, alunecarile de terenuri, ...etc, ...etc, ...incepand cu "tsunami"-ul din martie 2011 din Japonia, care, ...[ca posibil fenomen deosebit], ...a fost previzionat de marele prevazator Simon(a) / *Urania* -vezi “google.ro”}, ...

  …care trebuiesc deasemenea coroborate si cu _ Matei 1/18,21-23, ...unde este scris clar: ...-*Iata, Fecioara va fi insarcinata, va naste un fiu, ......* ...ceea ce inseamna [ca] in mod implicit ...despre semnele vremurilor, vorbesc [si] ...Stelele, Astrele, Planetele, cu referire la Constelatia Fecioara in care a intrat Marte [la sfarsitul anului 2011], ...asa cum a previzionat Simon(a) / *Urania*; ...-Toate acestea fiind in concordanta cu: ...-“”Vie Imparatia Ta; Faca-se voia Ta, *precum in Cer, asa si pe Pamant*”” _ Matei 6/10; _ Facerea 1/14-18, ...- “acum” / a treia zi _ 2 Petru 3/8 –mileniul 3, cand am fost inviat dintre cei morti _ Romania 5/14, ..si trimis _ Exodul 3/14; 4/1,[10],11,2012, ...pentru implinirea Legii _ Romania 10/4 si prorocilor _ Matei 5/17, ...doar ati citit _ Ioan 4/25, ...adica Scripturile vorbesc despre viitor [-nu despre trecut]: ...*Stiu ca are sa vina Mesia; Cand va veni El, are sa ne spuna toate lucrurile*/ [Ceea ce incerc sa fac, pentru cei care au urechi de auzit, si aud _ Luca 8/8, ...-Dar, credeti? _ Luca 18/8]; _ Deuteronom 18/15,18; _ Faptele Apostolilor 3/22; _ Luca 16/29,31.

  = Cu stima. –Mesia _ Romania 5/14; 10/[14 -Moise],17,[18]; _ Ioan 4/[25],26.

  RăspundețiȘtergere
 2. _*Acum [inca] este noapte(a) aceea, despre care au vorbit prorocii _ {Ev.1/1}* _ Luca 22/3; _ Ioan 13/27,30; _ Isaia 21/11,2012; 9/1,2,[6]; 6/[8],9; ...[Sinteza].

  =*Acum*, ...inca, ...este noapte "in Adevar", ...[si / sau, implicit], prin aceea ca "Scripturile sunt pecetluite” _ Daniel 12/4,[9], ...”pana in ziua de Astazi” _ Romania 11/8, ...*pana la Mine* _ Romania 5/14, ...Cel ridicat _ Faptele Apostolilor 3/22; 7/37, ...sa [va] descoper "Calea, Adevarul si Viata" _ Ioan 14/6; _ Apocalipsa 1/1; 10/7, ...*potrivit cu descoperirea tainei* _ 1 Corinteni 2/7; _ Coloseni 1/26; _ Romania 16/25.

  =*In aceasta vreme de stramtorare cum n-a mai fost, ...[niciodata] ...* _ Daniel 12/1, ...“am auzit glasul Domnului” _ Isaia 6/8,[9,10]; _ Exodul 3/14; 4/1,[10],11,2012, ...si zic: ...*Iata-Ma!* _ Isaia 52/6 -Moise; _”Iata-Ma! Iata-Ma!”-65/1; _ Romania 10/20.

  =”[Acum] ...-Este noaptea zilei a 7-a _ Facerea 2/2,[3], ...-“este intuneric fata de Adevar" _ Isaia 9/1,2,[6]; _ Isaia 21/ 11, 2012; _ 2 Petru 1/19, ...asa cum este scris ...*era noapte cand Iuda a luat bucatica* _ Ioan 13/30, ...implinind voia Fiului _ Ioan 13 / 26-28; _ Luca 22/3, ...pentru proslavirea Fiului Omului si a lui D-zeu in El _ Ioan 13/31,32, prin invierea ...[a treia zi _ 2 Petru 3/8] _ Matei 17/22,23; 27/63; _ Marcu 8/31; _ Luca 9/22; 18/33; 24/7 ], ...-invierea dintre cei morti _ Romania 5/14; _ Iuda 9, ...”atat de mult a iubit Dumnezeu Lumea _ Ioan 3/16; _ Matei 4/16; _ Isaia 9/1,2,6; 52/6 _ Moise -*Iata-Ma!,* _ Ioan 4/26 ... -*Eu, cel care vorbesc cu tine, sint Acela* ...-Acela fagaduit _ Deuteronom 18/15,18; _ Faptele Apostolilor 3/22; _ Evrei 1/1,[2],{3 -coroborat [_ 2 Petru 1/20] cu Romania 5/14; _ Iuda 9; _ Luca 16/29,31}.

  = Cu stima. -Mesia _ Eu, cel care vorbesc cu tine, sint Acela _ Ioan 4/[25],26, ...-Cel fagaduit _ Deuteronom 18/15,18; _ Faptele Apostolilor 3/22; _ Romania 5/14; 10/[14 -Moise],17,[18,20]; _ Isaia 6/[8],9-[13]; 9/1,2,6; 52/6 –Moise _ *Iata-Ma!*; 65/1; _ Ioan 10/8,11,2012,13,14; _ Exodul 3/14; 4/1,[10],11,2012; -*Toate popoarele chemate* _ Isaia 55/1,6-9,[10],11,2012.

  RăspundețiȘtergere
 3. _*Historia est composuerunt* _ Isaia 6/[8]-13.

  ...sau, ...prin traducere ...-*H_Istoria este mutilata*, ...[si, falsificata],...potrivit _ Isaia 6/[8]-13, implicit _ Daniel 12/4,[9].

  = Subiect implicit: ...-*Un cadou / Cadoul pentru Femeie / de ziua Femeiei / Opt Martie* _ 08.03.2012 _ Luca 9/28-30; _ Ioan 19/26.

  = _ Matei 6/10: ...*Vie imparatia Ta; Faca-se voia Ta, precum in Cer asa si pe Pamant*,
  ...si, ...cum propovaduia / previziona *Urania*: ...-“In urma cu catva timp, Marte a intrat in Fecioara, ...[si, in 08 martie 2012], ..Luna este Plina in Fecioara, ...si ...Soarele in Pesti”, ... [si], ...cum este scris, ...[_ Facerea 1/26,27; 2/23; 3/20; _ Romania 10/16], ...adica, in aceasta perioada ..."Fecioara este insarcinata" _ Matei 1/18,21-23.

  = Va rog sa nu va grabiti sa ziceti ca ati inteles [inca], ...tot ce zic, pentru ca ...”totul trebuie judecat duhovniceste” _ 1 Corinteni 2/14, ...context in care va rog sa “nu uitati” [ca]: ...- "notiunea" / cuvantul *duhovnicesc* este devalorizat / a ajuns sa fie demonetizat, de catre cei care-si zic "duhovnici", ...[si de alti indrumatori, invatatori –“carturari si farisei –cu diplome”], ...care s-au facut ei intre ei ...[pastori] ...invatatori si dascali _ Matei 23/[1-7],8-10, ...si care, ...necunoscand Scripturile / "Cartea fiind pecetluita" _ Daniel 12/4,9, ...[aceia] inchid oamenilor Imparatia Cerurilor ..._ Matei 23/13,14, ...dar , care nu trebuie sa fie suparati pentru mustrarile Mele _ Apocalipsa 3/19, ...pentru ca trebuie sa inteleaga si ei _ Ioan 16/8,[9,10,11,2012].

  = _ Matei 13/34,35, -Vorbind in pilde, … [repetitia ajutand la intelegere], ...readuc in “discutie”, ...unele precizari anterioare cu unele reformulari revelatoare, postate prin diferite "pagini / site", inca din anul 2011 / *Marele An* -cum a fot denumit de Ptolemeu si de catre marele proroc [Simon _ Luca 5/5; _ Ioan 21/3,6] / *Urania*.

  = “Corabia plutea pe deasupra apelor ......” _ Facerea 7/18, - [reformulat / revelator: ...-*Corabia pluteste pe deasupra apelor*, ...[cum? / cand?], ...-“Acum”, ...a treia zi _ 2 Petru 3/8, ...[cand?], ...*cand Dumnezeu si-a adus aminte de Noe* _ Gen.8/1,11,2012; _ Isaia 6/8,[9,10]...[pe cine a trimis?] ...”pe singurul lui Fiu” _ Ioan 3/14; _ Evrei 1/[1],2, ...adica pe cel / primul inviat dintre cei morti [a treia zi _ 2 Petru 3/8] _ Romania 5/14; _ Evrei 1/1,3; ...-*Eu sint m-a trimis la voi* _ Exodul 3/14; 4/1,[10],11,2012.

  = Dupa 6 zile _ Matei 17/1,… in noaptea ...{ _ Ioan 13/[27],30}, ...dinaintea diminetii _ Ioan 21/4,5, ...adica, dinaintea zilei a 7-a _ Facerea 1/27,[28]; 2/[1],2, ...”am aruncat mrejile pentru pescuire” _ Luca 5/5,6 ...[cand ...,] ...in corabia lui Simon(a) _ Facerea 1/27], ...era si Ioan _ Matei 4/16 – cum am mai scris, ...care proroceste in pustie, [-Dar, [?!]-cati au ascultat, cati au auzit si cati au inteles, si cati povatuiesc si indrumeaza ?!], ...sa asculte "propovaduirile" facute de *Urania* [vezi "google.ro"] _ Matei 11/13.

  = “Doi ani intregi ...[2010]...a propovaduit Pavel imparatia lui Dumnezeu, si invata pe oameni......”_ Faptele Apostolilor 28/30,31, ...apoi a urmat “Marele An"-2011, corespunzator trimiterii celor 11 _ Mar.16/14; _ Luca 24/33; _ Ioan 1/1,5,11,14,23,41,42, ... [si] ...care va duce pestii prin “calvar / golgota” si prin “transfigurare / metamorfoza”, spre mare DESCHIDERE, mare VINDECARE, mare MANTUIRE.

  = Apoi [va urma] / urmeaza trimiterea celor 12 _ Matei 10/1-4; _ Marcu 3/13-19; _ Luca 6/13-16, ...pentru proslavirea Fiului omului si a lui Dumnezeu in El _ Ioan 13/23,26,27,30,31,32.

  = Cu stima. –Mesia _ Romania 5/14; 10/[14 -Moise],17,[18], ...-*De aceea Poporul Meu va cunoaste Numele Meu - Moise; ......Eu vorbesc si zic: "Iata-Ma!" _ Isaia 52/6; 65/1; _ Romania 10/20; _ Ioan 4/[25],26; -*Vorbesc in pilde* _ Matei 13/34,35; _ Ioan 5/39.

  RăspundețiȘtergere
 4. -*Apocalipsa lui Ioan*, ...

  = Din pricina *neintelegerii Scripturilor / Cartea pecetluita* _ Dan.12/4,[9], ...de catre intreaga omenire, implicit de catre cei care *stau pe scaunul Meu* _ Mat.23/1,2, care ”s-au facut ei intre ei” - *invatatori si dascali* in felurite Religii si BISERICI, ...[unii in vesminte cu filacterile late si poale lungi], printre care si cei ce-si zic: -"Indrumatori" _ Is.9/16,- Conducatori, Judecatori, Procurori, "Legiuitori", [etc] _ Mat.23/[4,5,6],7,[8-10], care, neintelegand *Cartea* _ Dan.8/26; 12/4, implicit Cartea *APOCALIPSA lui IOAN*, fiindca: -*au urechi de auzit dar nu aud, si au ochi de vazut dar nu vad* _ Isaia 6/[8],9,10, ...au transmis ideea falsa privitor la intelegerea cuvantului APOCALIPSA ca definind Sfarsitul Vietii / Sfarsitul Lumii / Disparitia PLANETEI.

  = Au citit si citesc de mii de ani”, dar nu au priceput _ Isaia 6/9,10, fiind preocupati de *fatarnicie, trai in lux si destrabalare* in contradictie cu prorociile si in contrast cu *traiul norodului*, pentru care impun si cersesc, [de la vaduve si orfani], *danii, daruiri, taxe, zecime, zeciuiala, impozite*, respectiv din partea acelora pe care-i tin in intuneric, *lesne crezatori* _ Romania 16/18; _ Mat.23/13-14, pentru ca nu au priceput ce inseamna *Apocalipsa lui Ioan*.

  = APOCALIPSA inseamna ...*DESCOPERIRE / Revelare*, cum e scris -*DESCOPERIREA lui Isus Hristos*, intelegerea cuvantului APOCALIPSA fiind cuprinsa chiar in “definitia din versetul _ Apoc.1/1”, insemnand: DESCOPERIREA / revelarea Adevarului _ Ioan 1/1,5, *aducerea la lumina [zilei a 7-a], fata de intunericul [noptii / dinaintea zilei a 7-a]* _ Isaia 21/11,2012, ...[-vezi _ 2 Petru 1/20] notiunea *SFARSIT* insemnand Sfarsitul Legii, a se intelege “Implinirea / Savarsirea Legii _ Romania 10/4, -adica descoperirea lui Isus Hristos, prin IMPLINIREA Legii in Hristos, *AUZIREA venind prin Cuvantul lui Hristos* _ Romania 10/17, dar omenirea nu Ma credeti _ [Mat.13/57; _ Mar.6/4; _ Ioan 4/44], ...(si) ...pentru ca nu Ma cunoasteti si nu stiti cum sint chemat _ Romania 10/14, ...si, ...pentru ca *nu exista intelegerea Scripturilor, neascultarea de proroci si de Mine _ Luca16/31; _ Faptele Ap.3/22, asa cum este scris,... implicit “neintelegerea prorociilor” despre venirea prin *Schimbare la Fata* _ Mat.17/2,3,[5].

  = Schimbarea la Fata _ Mat.17/1, asa cum este scris se va fi produs *dupa 6 zile*,[coroborat _ Is. 21/11,2012], ...adica, ...trebuie inteles, ca *omenirea este in ziua a 6-a / in noaptea spre dimineata / zorii zilei a 7-a, cand Dumnezeu va fi Sfarsit Lucrarea Facerii omului, ..."nu sfarsitul lumii", ...adica, ...urmand ziua de odihna, cum este scris: ...-*Dumnezeu Si-a vazut* Savarsita / implinita / SFARSITA Lucrarea FACERII Omului* -*DUPA CHIPUL Sau* _ Gen.1/27, coroborat(i) cu _ Romania 5/14, acum, fiind abia inceputul _ Ex.3/[13],14, ...coroborat cu _ Is.6/[8],9,10; _ Ex.4/1,[10],11,2012, intrupat _ Ioan 1/1,5,11,14, ...pentru “implinirea* _ Gen.2/1-3, ... asa cum *Dumnezeu A ZIS* _ Gen.1/[26,27],28, toate acestea fiind in concordanta cu prorociile, implicit SFARSITUL Erei ASTRALE -*SOARELE in PESTI*, ...Eu fiind nascut / ridicat / venit din PESTI, ...despre care ‘s-a zis’ ca ...s-ar fi descoperit *o placuta*, continand gravata o stea venind din PESTI / Constelatia PESTI, ...despre care este scris _ Is.9/2; _ Mat.4/16.

  - Sper sa nu fie nimeni suparat pentru mustrarile implicite din mesajele Mele _ Apocalipsa 3/19.

  = Cu stima. -Mesia _ Cel fagaduit _ Deuteronom 18/15,18; _ Faptele Ap. 3/22; _ Isaia 6/[8],9-[13]; 9/1,2,[6]; 52/6 _ Moise -*Iata-Ma!; _ Romania 5/14; 10/[14 -Moise],17,[18]; _ Ioan 5/39; _ Exodul 3/14; 4/1,[10],11,2012; _ *Toate popoarele chemate* _ Isaia 55/1,6-9,[10],11,2012; _ Vine dimineata _ Isaia 21/11,2012; -*Iata-Ma! Iata-Ma!* _ Isaia 65/1; _ Romania 10/20; _ Ioan 4/[25],26.

  RăspundețiȘtergere
 5. _ Despre TRANSFIGURARE / *Schimbarea la Fata* _ Matei 17/2,3,[5].

  = Va rog sa presupuneti ca mesajele transmise, sunt adresate "impersonal", pentru a exclude posibilele interpretari ofensatoare, ...[totusi], ...retinand aspectul ca sunt in conformitate cu prorociile din Scripturi / Biblie, ...adica, nu sunt excluse criticile asupra "vizatilor / implicatilor" _ Apocalipsa 3/19.

  = Pentru ca Scripturile au fost si ...*inca sint pecetluite* _ Daniel 12/4,9; _ Isaia 6/[8],9,10, ..."tainuite" _ Coloseni 1/26; _ Apocalipsa 10/7, ...*pana in ziua de Astazi* _ Romania 11/8, ... cei care s-au facut, [de mii de ani], “ei intre ei”:...pastori, preoti si invatatori de seama, in teologii, felurite Religii si felurite Biserici _ Mat.23/7-10, ..."conducatori si povatuitori"_ Isaia 9/16, ..."desradacinati"_ Iuda 12, ..."amagitori"_ Romania 16/18, ..."inselatori" _ 2 Petru 2/2,3; _ Ioan 15/22,[23-26], ...[iata], ...NU AU INTELES: ... _ Matei 17/2,3,[5]; _ Marcu 9/2-4; _ Luca 9/29,30; _ Deut.18/15,18; _ Faptele Ap.3/22; _ Marcu 9/7; _ Luca 9/35; _ Ioan 14/22, ...[si],...tot asa ...NU AU INTELES: ... _ *De ce?*, ...si ...[ sau ]...*Pentru ce se impotrivea diavolului si se certa cu el, Arhanghelul MIHAIL* _ Daniel 12/1; _ Matei 27/58; _ Iuda 9, ...{ adica, pentru Trupul Meu },...tot asa, ... nu au inteles, cum, si de ce este scris _ Romania 5/14; 10/14 -Moise; _ Isaia 52/6 –Moise -*Eu vorbesc si zic: -Iata-Ma !*; _ Exodul 3/14; 4/1,[10],11,2012.

  = Cei care ati inceput ..."sa vedeti", ...si/[sau] "sa auziti" _ Matei 11/5; ...[- intelegeti / pricepeti ?!]* _ Isaia 6/[8],9, ...calauziti si pe aproapele, tot norodul, {_ Mat.4/16; 15/8,9; _ Luca 13/17; _ Ioan 7/12}, ...pana la marginile lumii _ Romania 10/[17],18, ...”Toate popoarele chemate” _ Isaia 55/1,6-9,[10],11,2012; _ Ioan 7/37.

  =Cu stima. -Mesia _ Romania 5/14; 10/[14],17,{18}; _ Ioan 4/[25],26; 10/8,11,2012,14,[16]; _ Isaia 6/[8],9,10-[13]; 21/11,2012; -*Toate popoarele chemate* _ Isaia 55/1,6-9,[10],11,2012; _ Exodul 3/14; 4/1,[10],11,2012; -Va rog sa va treziti! _ Isaia 21/11,2012, ...[si], vegheati _ Ioan 8/[23],24, ...si faceti-va va[n]zatorii Mei _ 1 Timotei 1/7-10; _ 2 Timotei 3/1-4; _ Matei 27/3, ...ca sa se implineasca Scriptura _ Ioan 12/38; _ Isaia 53/1; _ Romania 10/16,17, ...pana la marginile lumii _ Romania 10/18.

  RăspundețiȘtergere
 6. _*MIORITA* _ Prorocia Pastorului cel Bun _ Ioan 10/8,11,2012,14,[16 -prin alta tari _ Romania 10/18], ...

  …pentru *aceasta vreme de stramtorare cum n-a mai fost niciodata* _ Daniel 12/1, …”vremea de pe urma” _ Daniel 12/4,[9]; _ Isaia 6/[8],9-[13].

  = Daniel 11/14 _”Si o ceata de derbedei din poporul tau, se vor rascula, ca sa implineasca vedenia; Dar vor cadea”, …[potrivit] – “Vedeniei” *Pastorului cel Bun*, propovaduita ( pr)in “MIORITA”, …- Referitor la faptele “secrete / tainuite”, ale “jandarmilor palnetari”, in complicitate cu toti TOLERATII / “veneticii” _”Ce-au venit in TARA asta, si-au cerut, [si vor], pamant si apa”, …adica, despre care este scris: _ Psalmul 78/1-3:

  -*Asculta Poporul Meu, invataturile Mele!…Ce am auzit, ce stim, ce ne-au povestit parintii nostri”, un *Popor de Pastori*,…[si], …prin “MIORITA”, [despre]:

  =*Bacii, …cel Francian si cel Ungurean, ...

  { la care s-au alaturat in haita, si cei:
  Austro-Germano-Americano-PambucCIAn },

  -La apus de SOARE, ...[sfarsitul erei,
  astrale - Soarele in Constelatia PESTI],

  -“Marii” se vorbira si se sfatuira,
  -Cum sa [Mi]-l omoare pe cel Moldo-Vlahian,
  -Ca-i mai Ortoman, are oi mai multe,
  -Mandre si cornute, si cai invatati,
  -Si caini mai barbati, ...pe malurile ISTRULUI,
  -Pe un picior de PLAI, pe-o gura de RAI,
  -Unde Domnul Dumnezeu, inca de la FACERE,
  -A sadit o Gradina in EDEN, spre RASARIT,
  -Si a pus acolo omul pe care-l intocmise,
  -Ca s-o lucreze si s-o pazeasca* _ Facerea 2/8-[15]; ...

  = Da! …-Dar, ...din pricina TOLERARII “tradatorilor si vanzatorilor” de TARA si neam / Poporul ROMAN – “o semintie aleasa” _ 1 Petru 2/9, -”Poporul Tau cel sfant, n-a stapanit TARA decat putina vreme; Vrasmasii nostri au calcat in picioare locasul TAU cel sfant.” _ Isaia 63/18;

  = Am ajuns ca un popor pe care nu l-ai carmuit TU, si peste care niciodata nu s-a chemat Numele Tau.” _ Isaia 63/19.

  = Vai, cetatea aceea credincioasa, cum a ajuns ****! -Era plina de judecata, dreptatea locuia in ea, si acum e plina de ucigasi! Mai marii tai sunt razvratiti si partasi cu hotii, toti iubesc mita si alearga dupa plata; Orfanului nu-i fac dreptate, si pricina vaduvei n-ajunge pana la ei. _ Isaia 1/21,23;

  = Cei ce povatuiesc pe Poporul ACESTA i-l duc in ratacire, si cei ce se lasa povatuiti de ei sunt pierduti. _ Isaia 3/12; 9/16.

  = Dar ce vor face la urma [?!] _ Ieremia 5/26-29,31, -*Caci in Poporul MEU sint oameni rai; Ei pandesc ca pasararul care intinde laturi, intind curse , si prind oameni; …Asa ajung ei puternici si bogati. …GROZAVE lucruri, URACIOASE lucruri se fac in TARA _ Ieremia 5/30;

  = Au limba intinsa ca un arc si arunca minciuna; Si, nu prin adevar sint ei puternici in Tara; Caci merg din rautate in rautate si nu Ma cunosc. _ Ieremia 9/3.

  = Daca poftesc ogoare, pun mana pe ele, daca doresc case le rapesc, asupresc pe om si casa lui, PE OM si MOSTENIREA LUI. De aceea, asa vorbeste DOMNUL: _ “Iata, am de gand sa aduc o nenorocire impotriva acestui leat de oameni, …si nu vor mai umbla cu capul atat de sus, caci vremile vor fi rele. _ Mica 2/1-4; 3/11.

  =*S-a dus omul de bine din Tara [?!], si nu mai este nici un om cinstit printre oameni;[?!]; ...- Toti stau la panda…;
  -Mainile lor sint indreptate sa faca rau:

  ...CARMUITORUL cere “daruri” / danii / taxe / impozite, JUDECATORUL cere PLATA, cel mare i-si arata pe fata ce doreste cu LACOMIE, si astfel MERG MANA-N MANA _ Mica 7/2,3.

  = Doamne, pe prorocii Tai i-au omorat, altarele Tale le-au surpat; Am ramas Eu singur(a), si cauta sa-mi ia viata. _ Romania 11/3, …{Dar [vezi] ce raspunde Dumnezeu ?}.

  = Nu te teme turma mica; Pentru ca TATAL vostru va da cu placere IMPARATIA. _ Luca 12/32.

  = Ziua vestita de toti prorocii Tai SE APROPIE! ...Atunci va fi uluiala lor.” _ Mica 7/4,[5]; ...{-*SALT in CONSTIINTA* _ 1 Petru 2/9}.

  = Cu stima. -Mesia.

  RăspundețiȘtergere
 7. _ 1 Corinteni 14/21, ...

  =*EU SINT m-a trimis la voi* _ Exodul 3/14; 4/1,[10],11,2012, sa [va] descoper Calea, Lumina si Adevarul _ Apocalipsa 1/1; 10/7, potrivit cu descoperirea tainei care a fost tinuta ascunsa timp de veacuri _ 1 Corinteni 2/7; _ Coloseni 1/26; _ Romania 16/25.

  = Eu sint aici, acum in timpul vostru, si [va] zic: -*Iata-Ma!* _ Isaia 52/6 -Moise; 65/1 -*Iata-Ma! Iata-Ma!*; _ Romania 10/20.

  =Scripturile au fost si au ramas “pecetluite” _ Daniel 12/4,[9], … *pana la Mine* _ Romania 5/14; _ Ioan 4/[25],26, ...inviat a treia zi _ 2 Petru 3/8, ...ridicat _ Deuteronom 18/15,18; _ Faptele Apostolilor 3/22, pentru implinirea Legii _ Romania 10/4, si a prorocilor _ Matei 5/17, prin *transfigurare* _ Matei 17/[1],2,3,[5], de aceea, ...[implicit neintelegerea *Cartii pecetluite* _ Dan.12/4,9], ...omenirea nu stie *pe cine sa astepte* _ Romania 10/14, …credinta venind in urma “auzirii” Cuvantului Meu _ Romania 10/17, pentru *Cine are urechi de auzit si aude* _ Matei 11/15; _ Luca 8/8; …dar, ...-Nu toti pot primi Cuvantul Acesta _ Matei 19/11; _ Luca 18/8, ...*vorbind in pilde* _ Matei 13/34,35; _ Ioan 1/1,5,11,14; 3/14,16; 10/8,11,14,[16 - prin alte tari _ Romania 10/18].

  = Cu stima. -Mesia _ Eu, cel care vorbesc cu tine, sint Acela _ Ioan 4/[25],26 ...Cel fagaduit _ Deuteronom 18/15,18; _ Faptele Apostolilor 3/22; _ Romania 5/14; 10/[14 –Moise],17; _ Isaia 6/[8],9-[13]; 9/1,2,6; 52/6 - Moise _*Iata-Ma!*; 65/1; _ Ioan 10/8,11,2012,13,14,[16 –prin alte tari _ Romania 10/18; ...-Va rog sa cititi Cartea _ Daniel 12/4; _ Ioan 5/39; ...-Se apropie dimineata _ Isaia 21/11,2012; -“Toate religiile” / *Toate popoarele chemate* _ Isaia 55/1,6-9,[10],11,2012.

  RăspundețiȘtergere
 8. Sfarsitul lumii va fi cand va vrea Dumnezeu. Mesia insa , a aparut de ceva timp ,e preot la Manastirea Sambata de Sus (centrul centrului spiritual al lumii) si se numeste Daniel.

  RăspundețiȘtergere